Bio- ja ympäristötieteet

Tutkinnot: Luonnontieteiden kandidaatti
Filosofian maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op/ 3 + 2 vuotta

Bio- ja ympäristötieteissä tutkitaan eläviä järjestelmiä kuten eliöitä, niiden osia ja eliöyhteisöjä. Tutkimuskohteena voi olla muun muassa ympäristö, eläimet, vesistöt, kalat, bakteerit, virukset, kasvit, solut tai molekyylit. Bio- ja ympäristötieteisiin kuuluvat muun muassa:

Ekologia
Ekologian tutkimuskohteina ovat lajien, kuten kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien vuorovaikutussuhteet ja niiden riippuvuus ympäristöstä. Eläintieteessä tutkitaan muun muassa eläinten yksilökehitystä, käyttäytymistä ja levinneisyyttä.

Eläintiede
Eläintieteessä tutkimuskohteena voi olla eläinten elinolot, käyttäytyminen, elintoiminnot tai yksilökehitys.

Hydrobiologia ja limnologia
Hydrobiologia tutkii muun muassa järvien, virtaavien vesien ja merien vesieliöitä ja eliöyhteisöjä sekä niiden rakennetta ja toimintaa. Limnologia tutkii sisävesiä ja vesistöjen ilmiöitä.

Kalabiologia ja kalatalous
Kalabiologiaa tai kalataloutta opiskelleiden työtehtävät voivat liittyä kalavesien hoitoon, vesiviljelyyn, kalanjalostukseen, kalakauppaan, ympäristöntutkimukseen, ympäristönhoitoon tai ympäristöhallintoon.

Yleinen mikrobiologia
Yleinen mikrobiologia tutkii bakteereja, viruksia, sieniä ja muita mikro-organismeja. Tutkimustuloksia sovelletaan muun muassa lääketieteessä, ympäristönsuojelussa ja elintarviketeollisuudessa.

Kasvitiede
Kasvitieteessä tutkitaan muun muassa kasvi- tai sienikunnan rakennetta ja kehitystä sekä kasvien käyttöä ja tuotantoa esimerkiksi ravinnoksi, teollisuuden raaka-aineeksi ja lääkkeeksi.

Perinnöllisyystiede
Perinnöllisyystiede eli genetiikka selvittää perinnöllisen informaation siirtymistä vanhemmista jälkeläisiin ja tässä geneettisessä informaatiossa tapahtuvia muutoksia ja niiden seurauksia. Tutkimuskohteena voivat olla ihmiset, eläimet, kasvit tai mikrobit.

Ympäristötieteet
Ympäristötieteissä tarkastellaan ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta esimerkiksi ympäristöongelmien syitä ja ratkaisukeinoja.

Biotekniikka ja bioteknologia
Biotekniikka tutkii elävien solujen, solun osien, biokemiallisten menetelmien ja molekyylibiologian uusimpien menetelmien käyttösovellutuksia.

Biotekniikkaa voi opiskella myös teknisissä tieteissä, elintarvike- ja ravitsemustieteissä, maatalous- ja ympäristötieteissä sekä terveystieteissä.

Biotekniikka ja bioinformaatioteknologia (Tekniset tieteet)
Terveyden biotieteet (Terveystieteet)
Elintarvike- ja ravitsemustieteet (Maatalous- ja metsätieteet)
Maataloustieteet (Maatalous- ja metsätieteet)
Ympäristötieteet (Maatalous- ja metsätieteet)

Työtehtävät ja -paikat

Bio- ja ympäristötieteitä opiskellut maisteri voi työskennellä esimerkiksi tutkijana, opettajana, suunnittelijana taikka hallinto-, viestintä- tai ympäristönsuojelutehtävissä. Työpaikkoja on esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa, teollisuudessaja järjestöissä.


Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Tarkat tiedot opinnoista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Bio- ja ympäristötieteitä voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Seuraavien asiasanojen avulla löydät tietoa lähialoista ja muusta aiheeseen liittyvästä Opintoluotsin sivuilla:
biologia, teknologia, ympäristöala

Tietolähteinä on käytetty Opetushallituksen, opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä koulutuksen järjestäjien julkaisuja.
|
Päivitetty 9.3.2011

Tietoa opinnoista


Ammatinkuvauksia (Ammattinetti)


Lisää ammatinkuvauksia »


Haastatteluja ja artikkeleita


Hyvä tietää


Etsi muita vaihtoehtoja