Opintovapaa

Opintovapaa tarjoaa opiskelumahdollisuuden työssä käyville. Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa ilman erillistä sopimusta.

Opintovapaalla voi olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaan pituus on enintään viisi päivää.
 

Kuka voi hakea?

  • Enintään kahden vuoden opintovapaata voi hakea, jos päätoiminen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden yhdessä tai useamassa jaksossa.
  • Viiden päivän opintovapaata voi hakea, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta yhdessä tai useammassa jaksossa.

Hakeminen

  • Opintovapaan saaminen edellyttää aina erikseen hakemista.
  • Yli viisi työpäivää kestävä opintovapaa haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen vapaan alkua.
  • Jos opintovapaa kestää enintään viisi työpäivää, sitä haetaan kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen opiskelun alkua.

Millaiseen koulutukseen?

Opintovapaata voi saada julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen (myös ulkomailla). Vapaa voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös ammattiyhdistyskoulutukseen tai maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen.

Opintojen rahoitus

Opintovapaalla voi saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta» tai Kelan opintotukena» opintorahaa ja asumislisää sekä opintolainan valtiontakauksen.

Työsuhde-edut

Opintovapaan ajalta ei pääsääntöisesti kerry työsuhteen perusteella määräytyviä etuuksia. Työntekijälle kertyy vuosilomaa kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä.

Työnantajalla oikeus siirtää vapaata

Työnantajalla on oikeus siirtää opointovapaan alkamista enintään 6 kuukaudella, jos sen myöntäminen työntekijän hakemana aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle
 
Jos koulutusta, johon työntekijä on hakenut, järjestetään harvemmin kuin 6 kuukauden välein, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
 
Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.
 

 

Opintovapaalaki»
 

Tietolähteinä Kela, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Koulutusrahasto, TE-keskus ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.
|
Päivitetty 23.1.2013